Bergshamra för alla
är en ideell och partipolitiskt obunden förening med syfte att:

  • betona alla människors lika värde
  • tillvarata och utveckla den mångkulturella miljön i Bergshamra
  • sprida kunskap om och verka för svensk demokratisk tradition
  • motarbeta att våld används som medel för konfliktlösningar
  • verka för att alla i Bergshamra skall känna trygghet
  • skapa mera kontakt mellan alla Bergshamrabor
  • medverka till ett gladare och roligare Bergshamra


Föreningen bildades 1992
Sedan starten 1992 har vi arrangerat tretton Bergshamrafestivaler, bjudit in till åtskilliga arrangemang såsom konserter, träffar med mat, musik och dans med teman från olika länder/kulturer, debatter och möten om aktuella ämnen bl a flera gånger kring Bergshamra centrums förnyelse, valdebatter, filosofikaféer, guidade konstvisningar, kulturpromenader, geologiska och botaniska vandringar, konstutställningar av Bergshamra konstnärer, fågelskådning och fladdermuskvällar i vår närmiljö, teater, musik- och författaraftnar, slåtter och äppelträdsbeskärningar på Tivoli udde.

Inom föreningen har det utvecklas självständiga arbetsgrupper som driver egna verksamheter. Hit hör Bergshamrakonstnärerna som delvis verkar som en självständig förening i föreningen.

Bergshamra för alla stöds regelbundet av Solna stad.

Bli medlem i Bergshamra för alla !

Genom att bli medlem bidrar du till att vi kan fortsätta vår verksamhet för gemenskap och trivsel i Bergshamra.


Årsavgift kr 100:-, familjemedlem 20:-
Visa upp ditt medlemskort så får du 10 % rabatt på Kafé Sjöstugan.

Gör så här: Skriv "Ny medlem", ditt namn, adress och telefonnummer på en postgiroinbetalningstalong pg 633 00 90-9, eller betala via Internet med samma uppgifter så blir du medlem.

SWISH: 1230304691


Styrelse 2024
Gert Anger, Annika Malmsten, Thomas Liljegren,  Gunilla Sterner Kumm, Ann-Margreth Jonsson, Tobias Östberg, Tobias Fink, Mikael Morberg, Cina Staron
Ordförande: Thomas Liljegren e-post: thomas@bergshamra.org 
Kassör: Gert Anger, 070-8855425, e-post: angert70@gmail.com

Verksamhetsberättelse_BFA_2023.pdf

Prenumerera

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Observera att du måste bekräfta din anmälan i det mail som kommer med avsändare thomas@bergshamra.org!

Facebook

Gilla oss på Facebook så får du aktuell information om våra evenemang !


Policy för hantering av personuppgifter enligt GDPR

Gällande för föreningen Bergshamra för alla, fr.o.m 2018-05-25
Antagen av styrelsen vid styrelsemöte 2018-05-15

Denna policy är framtagen och antagen i enlighet med den nya EU-lagstiftning, GDPR, som fr.o.m. den 25/5, 2018 gäller alla föreningar, företag och myndigheter som på något sätt samlar in information om personer. GDPR avser att stärka både individens och företagens rättigheter och skyldigheter.

Med personuppgift enligt GDPR avser vi i styrelsen för föreningen Bergshamra för alla de uppgifter som finns i registren på 1) föreningens medlemmar, 2) personer i styrelsen.

Styrelsen för föreningen är ansvarig för att uppgifterna hanteras och förvaras på ett tryggt sätt. Digitala register hanteras av kassör i föreningen. De digitala registren används för utskick av kallelser, nyhetsbrev och föreningsmeddelande till medlemmar och lämnas inte ut till tredje part.

Medlemsuppgifter består av 5 uppgifter om medlemmen: (1) namn, (2) postadress och i förekommande fall (3) mailadress (4) telefonnummer (5) om man betalt medlemsavgift eller ej.Inga övriga uppgifter registreras eller sparas om medlemmen i fråga. Medlem anses ge sitt samtycke (laglig grund) till registreringen av kontaktuppgifterna i samband med registrering och inbetalning av medlemsavgift. Medlem kan när som helst säga upp sitt medlemskap och/eller begära att uppgift tas bort. I samband med detta tas medlemsuppgiften omgående bort ur registret. För detta ansvarar person i styrelsen som ansvarar för medlemsregistret. Medlem som inte betalar och förnyar sin avgift i föreskriven tid, och som inte heller svarar på utskick och påminnelser, anses efter tre år ha begärt utträde ur föreningen och tas bort ur register. Medlem äger rätt att få veta vilka uppgifter som sparas och att få ta del av uppgift om sig själv. Medlem måste meddela om uppgift (namn, adress, mailadress) inte stämmer, varvid person i styrelsen som ansvara för medlemsregistret ansvarar för att rättelse sker omgående.

Uppgifter för personer i styrelsen består av: (1) namn, (2) postadress (3) telefonnummer, (4) mailadressoch styrelseuppdrag. Inga övriga uppgifter registreras eller sparas. Styrelsen medlemmar ger sitt samtycke till registrering i samband med inträde i styrelsen. Vid utträde, på styrelsemedlems egen begäran eller, när styrelseuppdraget är slutfört, tas personuppgifterna omedelbart bort. Ansvarig för detta register är styrelsens ordförande.