Bergshamras historia

Ryska villan.Bergshamra gårds huvudbyggnad, revs 1930. (Bild från Kultur- och fritidsförvaltningens bildarkiv.)

Bergshamra gård
Bergshamra gård var från början ett torp under kyrkan men drogs under reformationen in till kronan. Det tillhörde under slutet av 1600-talet Ulriksdals kungsgård men uppläts av änkedrottning Hedvig Eleonora till hovrådet Samuel Bark. Bergshamra gård fanns sedan i släkten Barks ägo fram till 1917 men arrenderades under många år ut till olika arrendatorer, bl.a. Karl XV.


Tivoli-paviljongen

Tivolipaviljongen. Byggdes år 1800 av Nils Anton Bark och var ursprungligen en fest-
och musikpaviljong, men används idag som privatbostad

Tivolipaviljongen

Karl XV

Karl XV
Från 1857 disponerade Karl XV Ulriksdals slott.
Kungen som var intresserad av experimentellt jordbruk arrenderade Bergshamra gård. Han lät också bygga flera av de trävillor som nu
finns i södra Bergshamra. Husen hyrdes ut som sommarvillor till vänner i kungens bekantskapkrets.


Frökontrollanstalten
1930 revs Bergshamra gård och på platsen uppfördes istället en byggnad för Statens Centrala Frökontrollanstalt.
Samma år uppfördes ytterligare en statlig byggnad för Institutet för husdjursförädling, vilken 1936 övertogs av Statens Växtskyddsanstalt

Frökontrollanstalten

Lämning från andra världskriget

Andra världskriget

Tivoli användes under andra världskriget av luftvärnet. Rester av bunkrar och luftvärnsfästen finns ännu kvar efter detta.


Sveden

I norra Bergshamra fanns gården Sveden vilken revs i samband med att Bergshamraskolan och husen vid Illerstigen byggdes.

Sveden. (Bild från Kultur- och fritidsförvaltningens bildarkiv.)

Tivoliudden sedd från norr

Tivoli
Tivoliudden vid Brunnsviken uppläts under 1780-talet av Samuel Barks sonson, Nils Anton Bark, till Gustav III:s kanslipresident Johan Philip Creutz. Creutz började där med hjälp av kungens trädgårdsarkitekt, Fredrik Magnus Piper, anlägga en s.k. engelsk park med gångstigar, utsiktsplatser, m.m.
Namnet Tivoli är inspirerat av Gustav III:s italienska resa 1783-1784. När Creutz dog 1785 avstannade arbetet och parken fullbordades aldrig helt. Gustav III:e hade dock ett tag planer på att låta anlägga sitt slott här istället för i Haga.


Kraus grav

Den tyske tonsättare Joseph Martin Kraus, vän med greve Bark på Bergshamra, fäste sig mycket vid Tivoli och begravdes där 36 år gammal. Monumentet över Kraus finns ännu kvar på udden.


Kolonistuga i södra Bergshamra

Staten tar över

1917 köptes Bergshamra av staten. En del av marken uppläts nu till koloniträdgårdar och man hade också planer på att anlägga en villastad för statstjänstemän i Bergshamra, men det genomfördes aldrig.


Växtskyddsanstalten

1930 uppfördes ytterligare en statlig byggnad för Institutet för husdjursförädling, vilken 1936 övertogs av Statens Växtskyddsanstalt

Växtskyddsanstalten

Bergshamra gård (Bild från Kultur- och fritidsförvaltningens bildarkiv.)

Jordbruk i södra Bergshamra

Ända fram till 1965 bedrevs det jordbruk med kor i Bergshamra och Bergshamraborna kunde köpa mjölk direkt från gården. Ladugården och det kvarvarande gårdshuset revs när Södra Bergshamra bebyggdes under 80-talet. En kopia av det gamla gårdshuset byggdes på platsen för det gamla.


Det moderna Bergshamra
1947 köpte Solna mark av staten för att bygga en helt ny stadsdel i Bergshamra.1954 uppfördes stjärnhusen i Norra Bergshamra, centrum och kyrkan invigdes 1962, övriga bostadshus och Bergshamraskolan uppfördes 1959 -1964. 1966 började studentområdet Kungshamra byggas. Marken hade upplåtits av kung Gustav VI Adolf personligen.

1980 köpte Solna Södra Bergshamra: Ladugården och en trävilla revs liksom kolonistugeområdet, en del av kolonistugorna flyttades dock längre söderut, ner mot Tivoliudden.[Södra Bergshamra]

1984 - 1989 bebyggdes sedan Södra Bergshamra i 3 etapper. Efter detta har kvarteret Sfären uppförts på en kulle i östra delen av Bergshamra samt ytterligare hus byggts i Södra Bergshamra

Södra Bergshamra