Stadgar för Bergshamrabibliotekets Vänner.

§ 1. Föreningens ändamål är att verka för att biblioteket i Bergshamra bevaras och utvecklas.

§ 2. Medlemskap i föreningen förvärvas genom inbetalning av fastställd årsavgift avseende kalenderåret. Medlem som inte betalar avgiften utesluts.

§ 3. Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Årsmötet hålls senast under april månad. Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:

1. Godkännande av mötets behöriga utlysande.
2. Upprättande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt två personer som
justerar protokollet och som vid behov agerar rösträknare.
5. Behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas
berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Motioner.
8. Planer och budget för kommande verksamhetsår.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Val av ordförande och övriga ledamöter, samt suppleanter i styrelsen,
revisor och revisorssuppleant, samt valberedning.
11. Övriga frågor.

§ 4. Styrelsen består av fem till åtta ledamöter, varav två suppleanter, som ska vara medlemmar i föreningen. Vid lika röstetal i styrelsen har ordföranden utslagsröst. Styrelsemedlemmarna väljs för ett alternativt två år för att säkra både kontinuitet och rotation.

§ 5. Verksamhetsberättelse, bokföring och årsredovisning ska lämnas till revisorn senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.

§ 6. Varje medlem i föreningen har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Beslut om ändring av stadgarna fordrar 2/3-majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Röstning får inte ske genom ombud.

§ 7. Kallelse till årsmötet sker genom anslag i biblioteket, samt personligt meddelande via uppgiven E-postadress minst fyra veckor i förväg. Extra årsmöte hålls när styrelsen beslutar det eller när minst 10 procent av medlemmarna begär det. Eventuella motioner ska lämnas minst fyra veckor före årsmötet och skickas ut till medlemmarna minst två veckor före årsmötet.

§ 8. Föreningen ska upplösas om två på varandra följande årsmöten så beslutar med minst 2/3-majoritet vid respektive möte. Vid upplösning av föreningen ska nettobehållningen användas så att den kommer biblioteksverksamheten i Bergshamrabiblioteket tillgodo.